Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk upadłości Wilec sp zoo sprzeda


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości WILEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki i zaprasza do składania ofert na zakup niżej wymienionych składników masy upadłości:
1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu produkcyjnego (przetwórni i chłodni), położonego w Grabowie koło Łęczycy – z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych oraz wierzytelności. Główne składniki wchodzące w skład przedmiotu sprzedaży stanowią:
• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2802 m², działka 140/14, księga wieczysta LD1Y/00056147/2,
• prawo własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7198 m² , działka 140/4, księga wieczysta LD1Y/00056146/5,
• środki trwałe i wyposażenie w postaci maszyn, urządzeń i innych ruchomości służących do przetwarzania, chłodzenia i zamrażania warzyw i owoców,
• tunel zamrażalniczy Frigoscandia FLoFREEZE ® F M3 L ADF, numer seryjny 01340124,
wraz z prawami wynikającymi z umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 13 sierpnia 2018 roku z Rest Urbis M. Jamróz J. Nowak Spółka Jawną, dotyczącymi uprawnień z rękojmi i gwarancji – cena wywoławcza 3.800.000,00 zł (trzy miliony osiemset tysięcy złotych) netto, to jest bez podatku VAT.
Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert ogłoszonego na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 1 lipca 2020 roku, które to postanowienie zawiera również szczegółowe reguły dotyczące procedury sprzedaży.
Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności:
1. Dane oferenta, 2. Wysokość proponowanej ceny netto (bez podatku VAT), nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób i termin jej uiszczenia, 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, 4. Oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę, 5. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru a w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – również pełnomocnictwo. 6. W przypadku podmiotów zagranicznych – zezwolenie właściwego Ministra lub promesę albo oświadczenie oferenta, że takie zezwolenie nie jest wymagane.
Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 29 września 2020 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 18 1050 1461 1000 0090 3029 6470 (ING Bank Śląski SA) (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).
Termin składania ofert: 30 września 2020 roku, godzina 15.00.
Oferty powinny być składane w zaklejonej kopercie na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU - GRABÓW” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i jego warunków, sposobu i terminu wpłaty wadium oraz składania ofert można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15). Dodatkowo informacje o sprzedaży będą umieszczone na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.
Zdjęcie piewszeZdjęcie drugie
Autor: Biuro Syndyka | 2020-08-05 10:24:18
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 533745415
Lokalizacja: Łódzkie (Grabów)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,