Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego


Treść ogłoszenia:
WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

położonego w Annopolu Starym, gmina Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie z przeznaczeniem na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej.

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, położonego na działce oznaczonej nr ewid. 158/2 we wsi Annopole Stare, gmina Zduńska Wola, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest księga wieczysta nr SR1Z/00031249/2, wolna od obciążeń.

Lokal znajduje się w budynku szkoły podstawowej i ma powierzchnię użytkową 126,52 m2, posiada dostęp do mediów, tj. instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Dla działki, na której zlokalizowany jest przedmiot najmu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Najem będzie obowiązywał na okres 5 lat od dnia 01.01.2021 r.

Wywoławczy miesięczny czynsz netto wynosi 1640,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł. Do czynszu należy doliczyć należny podatek VAT 23%. Czynsz płatny będzie z góry do dnia 10-go każdego miesiąca i nie obejmuje on opłat za media oraz podatku od nieruchomości.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na 21 dni począwszy od dnia 04.06.2020 r.

Przetarg na najem lokalu określonego powyżej odbędzie się w dniu 29.12.2020 r.
o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł przelewem na konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank Pekao S.A. I oddział w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 24.12.2020 r., pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek: „przetarg na najem lokalu w Annopolu Starym”.

Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.

W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet czynszu najmu, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty po spełnieniu wymogów:

1) wpłata wadium w określonym wyżej terminie i kwocie,

2) okazanie przed przetargiem dokumentu tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przekazanie komisji przetargowej aktualnych wypisów, odpisów dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji,

3) zapoznanie się z warunkami przetargu oraz ze stanem lokalu użytkowego i złożenie stosownych oświadczeń.

Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, tel. (43) 825-33-87

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane
w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl

Zduńska Wola, dn. 27.11.2020 r.

12 UMOWA lokalu użytkowego w Annopolu Starym wzór
Zdjęcie piewsze
Autor: Urząd Gminy Zduńska Wola | 2020-11-27 16:08:58
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 43825-33-87
Lokalizacja: Łódzkie (Zduńska Wola)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,