Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łoniowa


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, zaprasza do udziału w konkursie ofert z obligatoryjną opcją aukcji, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łoniowa, gmina Dębno, oznaczonej numerami ewidencyjnym działki 21 i 78/1 z obrębu 0006, o łącznej powierzchni 0,29 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/00045443/3, wchodzącej w skład masy upadłości Macieja Liszki w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.
UWAGA: nieruchomość ma charakter rolny, jednak zgodnie z art. 1a punkt 1 litera b) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.) przepisy tej ustawy nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem konkursu ofert.

Cena wywoławcza: 4.695,00 złotych (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 19 listopada 2020 r., godz. 12:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje, jak również dostępny w biurze Syndyka.
Zdjęcie piewsze
Autor: Biuro Syndyka | 2020-10-16 18:23:25
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 226394555
Lokalizacja: Małopolskie (Łoniowa)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,