Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk sprzeda autobus marki Ford FT 460


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kazaka, zamieszkałego w Brwinowie (dalej także „Syndyk”) zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie wchodzącego w skład masy upadłości Krzysztofa Kazaka w upadłości, zamieszkałego w Brwinowie, autobusu marki Ford FT 460 o numerze rejestracyjnym WPR 86973, rok produkcji 2014, nr VIN WF0HXXTTGHEJ21509, oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Jerzego Gąskę w „Opinii Nr: P-0489/20/2” z dnia 28 maja 2020 r.
Z wyceną pojazdu można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Terminy, w których można dokonać oględzin pojazdu, są wyznaczane przez Syndyka. Pojazd znajduje się w innej lokalizacji niż biuro Syndyka.
UWAGA: Pojazd nie posiada ważnych badań technicznych. W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego, uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Cena wywoławcza: 56.000,00 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2022 r., do godz. 15:00. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 26 października 2022 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześciu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Krzysztofa Kazaka w upadłości, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28 października 2022 r., godz. 12:30, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 28 października 2022 r., w biurze Syndyka, o godz. 12:30, jako integralna część konkursu ofert.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).
Zdjęcie piewszeZdjęcie drugieZdjęcie trzecieZdjęcie czwarte
Autor: Biuro Syndyka | 2022-10-05 13:49:03
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 226394555
Lokalizacja: Mazowieckie (Brwinów)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,