Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości sprzeda należności


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości, zamieszkałej w Warszawie, zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie spornej należności przysługującej wobec Ilony Loch, oszacowanej przez biegłego sądowego Alfredę Falak w „Opinii” z dnia 6 maja 2022 r.
Z „Opinią” z dnia 6 maja 2022 r. można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.
Syndyk oświadcza, iż nie jest w posiadaniu wiarygodnej dokumentacji potwierdzającej istnienie należności stanowiącej przedmiot konkursu ofert. Ponadto istnienie należności jest kwestionowane przez dłużnika. Należność nie jest zabezpieczona.
W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Cena wywoławcza: 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2022 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 25 maja 2022 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 27 maja 2022 r., godz. 12:30, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 27 maja 2022 r., w biurze Syndyka, o godz. 12:30, jako integralna część konkursu ofert.
Regulamin konkursu ofert udostępniany jest w biurze Syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).
Zdjęcie piewsze
Autor: Biuro Syndyka | 2022-05-13 14:14:20
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 226394555
Lokalizacja: Mazowieckie (Warszawa)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,