Zrób taką stronę

w 7 minut

a dostaniesz

1,5 Kilo wejść

w 25 dni

Dodaj ogłszenie | za darmo, bez logowania, szybko

Syndyk masy upadłości sprzeda należności


Treść ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, zamieszkałego w Ząbkach, zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.
Cena wywoławcza: 5.622,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote).
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych należności można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, zamieszkałego w Ząbkach, mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Z „Opinią” z dnia 8 maja 2020 r., sporządzoną przez biegłego sądowego, można zapoznać się w dzień powszedni (tzn. od poniedziałku do piątku), w biurze syndyka, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach sprawy o sygn. XIX GUp 1202/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., w biurze syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 2 lipca 2020 r., godz. 13:00, w biurze syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.
Zdjęcie piewsze
Autor: Biuro Syndyka | 2020-05-28 09:18:38
Email: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 226394555
Lokalizacja: Mazowieckie (Ząbki)
Podobne ogłoszenia:

OSTATNIO SZUKANE OGŁOSZENIA:

szukam, szukam dalej,